ลูกค้า

ลูกค้า

แจ้งรายละเอียด

เจ้าหน้าที่จะทำการติดต่อกลับทันที เพื่อสอบถามรายละเอียดอีกครั้ง เพื่อความถูกต้องและชัดเจน

คัดสรรผู้สมัคร

เจ้าหน้าที่จะทำการคัดเลือก ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตรงตามที่ลูกค้าแจ้ง และนำเสนอประวัติผู้สมัครให้ภายใน 1-2 วัน

การนัดหมายเพื่อการสัมภาษณ์

เจ้าหน้าที่จะทำการนัดหมายวันเวลาสัมภาษณ์ และลูกค้าสามารถเลือกสัมภาษณ์ได้ จนกว่าจะได้ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ลูกค้าต้องการ

รายละเอียดบริษัทลูกค้า

รายละเอียดตำแหน่งงาน

*ถ้ามี